Rupture-of-the-knee-tendonجراحی پارگی تاندون زانو در اصفهان و درمان پارگی تاندون زانو زیر نظر متخصص جراحی زانو در اصفهان، درمان آسیب تاندون زانو، تاندون عضله چهارسر ران، درمان تاندون کشکک زانو در اصفهان، تشخیص پارگی تاندون کشکک زانو، بهترین جراح درمان پارگی رباط صلیبی زانو در اصفهان، درمان آسیب تاندون زانو، بهترین فوق تخصص جراحی زانو در اصفهان،

جراحی پارگی تاندون زانو در اصفهان

ترمیم جراحی پارگی تاندون زانو انتخابی است. به طور کلی، ترمیم باید در اسرع وقت پس از آسیب انجام شود تا درجه آتروفی چهار سر ران محدود شود و از هرگونه انقباضاتی که ممکن است این روش را دشوارتر کند، جلوگیری شود. در برخی شرایط، پارگی جزئی تاندون کشکک ممکن است رخ دهد. ممکن است بیمار بتواند اکستنشن فعال کامل و ارتفاع کشکک طبیعی را حفظ کند